SOKOLOVSKÝ ZÁMEK
  STARÉ NÁMĚSTÍ V SOKOLOVĚ
  MĚSTO SOKOLOV
  LOKET
  HRAD LOKET
  GOLF SOKOLOV
ZÁMEK MOSTOV

ATRAKTIVITY

Přírodní zajímavosti

Slavkovský les

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je naší nejzápadnější takto chráněnou lokalitou a tvoří ji z velké části lidmi nedotčená příroda s mnoha přírodními i historickými zajímavostmi, které se rozkládají na 64 000 ha. Slavkovský les vyplňuje celou jižní část regionu Sokolovsko. Na území CHKO se nachází 27 přírodních památek. Převážná část velmi zalesněné oblasti má vrchovištní charakter, které je rozerváno fascinujícími kaňony řek Ohře a Teplá s krásnými meandry. Fenoménem Slavkovského lesa jsou rašeliniště a vodní režim především v oblasti Mariánských Lázních. V lokalitě se nachází stovky minerálních pramenů z nichž nejznámější vyvěrají v Mariánských Lázních a Kynžvartu. Ne nadarmo říkají někteří, že je to „region živých vod“. Jedním z mále lidských zásahů do krajiny bylo v minulosti dobývání rud. Především v okolí Horního Slavkova jsou ještě dnes vidět pozůstatky důlní činnosti. Ukázkou je důl Jeroným nebo tzv. Dlouhá stoka. V padesátých letech minulého století došlo ve velké části Slavkovského lesa k odsunu obyvatel a vytvoření vojenského újezdu. I dnes je tato lokalita velmi málo obydlená skýtá ideální místo pro procházky nebo sportovní vyžití v přírodě kde dominuje ticho a energie. Mnohokrát prověřená zkušenost říká, že kdo jednou okusil fantastickou atmosféru Slavkovského lesa, stále se znovu vrací.

Krušné hory

V severním výběžku Sokolovského regionu se nachází nejzápadnější část Krušných hor. Ti so si myslí, že název získaly od drsného počasí se mílí. Název je od slova „krušiti“ což je termín z hornictví a znamená dělení hornin. Krušné hory to je krásná, zajímavá a někdy i drsná krajina, která Vám poskytne aktivní odpočinek v každém ročním období. Mimo klasické turistiky jsou zde velmi vhodné podmínky na cykloturistiku nejenom horských kol. Díky náhorním planinám zde nejsou tak strmá stoupání a proto jsou Krušné hory ideální pro rodiny s dětmi s velkou nabídkou především zimních aktivit. Klima je podhorské v zimě drsnější a někdy i větrné. Tajemné lesy, horské bystřiny a náhorní planiny zvyšují snivou někdy až nostalgickou krásu této části Krušných hor. Je málo míst na světě kde se soustřed’uje na tak malém místě tolik geologických jevů jako v Krušných horách. Díky nerostnému bohatství byl region Krušných hor v minulosti spojen s těžbou rud, především stříbra a cínu. Dnes najdete na místech bývalých dolů jen pozůstatky, které okolní příroda pomalu vstřebává. Fauna i flóra se v Krušných horách vyznačuje bohatostí, různorodostí i krásou. Typická středoevropská horská krajina s mnoha unikátními rašeliništi s poměrně malým zalidněním Vám umožní nalézt mnoho míst, kde Vás bude rušit jen zpěv ptáků a šum hlubokého lesa.

Národní přírodní rezervace Velké jeřábí jezero

U nejmenší obce v ČR Přebuzi se rozkládá několik přírodních památek. Nejdůležitější je Velké jeřábí jezero. I když je rozlohou malé má velký přírodní potenciál. Jedná se o typické horské rašeliniště s četnými tůněmi. Mocnost rašeliny dosahuje až 170cm. V prakticky bezlesé krajině v nadmořské výšce přes 900 metrů dominují mohutné polštáře mechorostů a rašeliníků. Vyskytuje se zde mnoho vzácných rostlin a živočišných druhů Ze zvířat např. hraboš mokřadní. Jedná se o nejcennější rašeliniště Krušných hor a lze zde spatřit všechny vývojové fáze tzv. vrchovištního rozvodnicového rašeliniště.

Přírodní rezervace Velký močál

Další z přírodních rezervací u Přebuzi je Velký močál. Močál je tvořen rozvodnicovým rašeliništěm s mocností rašeliny přes 2m. Ochranou bariéru této rezervace tvoří Borovice rašelinná, která tvoří okraj vlastního močálu a také využívá mnohých suchých ostrůvků v močálu. Mezi mnoha vzácnými rostlinami najdeme například tři zástupce masožravých rosnatek.

Národní přírodní rezervace Svatošské skály

Najdete je na levém břehu řeky Ohře několik málo kilometrů za historickým městem Loket. Bizarní žulové skály, které jako by vyrůstaly z řeky, obsahuje několik skalních pilířů, hranolů a jehlanů. Skály o výšce několika desítek metrů mají charakteristickou blokovou odlučnost. Podle pověsti se jedná o zkamenělý svatební průvod. Skály jsou v biokoridoru řeky Ohře a nachází se zde rostliny a živočichové, kteří potřebují specifické mikroklima hlubokého kaňonu řeky. Svatošské skály jsou zajímavou lokalitou pro horolezce.

Přírodní památka Studenec

Hned za obcí Krajkovou lze nalézt přírodní památku, která je tvořena přirozeným mokřadním ekosystémem. V zarůstajícím rybníku nebo na rašelinových loukách naleznete vzácné rostliny ale také zvířenu např. čolka horského nebo užovku obojkovou.

Křížky

Národní přírodní památka Křížky nedaleko obce Prameny je významná nejen množstvím druhů chráněných rostlin a živočichů, ale také tím, že se zde nalézá nejvýznamnější lokalita endemitu Rožce kuřičkolistového. Nikde jinde na světě se nevyskytuje. Hadcové skalky jsou také rájem mnoha vzácných bezobratlých živočichů. Název lokality vznikl podle umístění tří kamenných křížů na hadcové skalce. Nedaleko od Křížků se nachází upolínová louka, která je zařazena v rámci evropských významných lokalit. Mimo Upolínu nejvyššího je zde mnoho vzácných rostlin typických pro zamokřené louky.

Kladská

Unikátní soubor horských vrchovištních rašelinišť nalezneme v okolí Kladské nedaleko Lázní Kynžvart. Na ploše více jak 260 hektarů nalezneme typický rašeliništní podrost s vodními ploškami. Národní přírodní rezervace Tajga je z části bezbariérově zpřístupněna návštěvníkům naučnou stezkou vedoucí kolem rybníka Kladská. Z tohoto rybníku vychází unikátní technické dílo "Dlouhá stoka", která zásobovalo doly v okolí Krásna. V místě se nachází překrásný lovecký zámeček ve stylu švýcarských horských chat.

Přírodní rezervace Smraďoch

Unikátní rašeliniště nedaleko Mariánských Lázní má i netradiční název. Název této rezervace je odvozen od zápachu, který vzniká vývěry plynného kysličníku uhličitého a sirovodíku. Tyto vývěry vytvářející bahenní sopky (mofety) jsou pozůstatky zdejší sopečné činnosti. Mimo těchto v Evropě ojedinělých mofet je zde mnoho chráněných rostlin a kolem mofet nenajdete žádného živočicha.

Postindustriální krajina

Málo který region se může pochlubit postindustriální krajinou jako Sokolovsko. Jizvy, které přírodě vznikly díly několik staletí probíhající těžbě hnědého uhlí se především lidským úsilím v poslední době zacelují. Dříve rozkopaná krajina dostává novou tvář. Většinou jsou výsypky zalesněny nebo se na nich provádí rostlinná výroba. Část jako bývalé doly Michal a Medard jsou zatopeny vodou a slouží k rekreaci nebo se osadí různými rostlinami a stromy, které vytvoří arboretum jako na výsypce Antonín. Vše v souladu s krajinou. Příroda, která dostane pomocnou ruku se dostatečně zregeneruje a dokonce je schopna vytvářet i nové druhy rostlin.